Metamorfosen van de ziel

Metamorfosen van de ziel
prijs: € 27,50
inhoudsomschrijving:

Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema’s die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema’s te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn onmisbare stadia in onze innerlijke groei. ‘Zonder boosheid geen liefde en zonder liefde geen boosheid,’ aldus Steiner. Dit boek biedt geen stappenplan voor zelfontwikkeling. Het doorkruist de ziel in haar diepte en veelzijdigheid steeds weer vanuit andere invalshoeken. Voelbaar wordt welke krachten er in de ziel liggen en tot welke metamorfosen deze in staat zijn. Steiner hield zijn voordrachten voor een algemeen publiek. Ze veronderstellen geen voorkennis en kunnen daarom ook als een inleiding in de antroposofie worden beschouwd. Niettemin heeft het boek ook ‘ingevoerde’ lezers veel te bieden. Zo beschrijft Steiner de verschillende lagen van de ziel hier met een uitvoerigheid die uniek is in zijn werk. Verhelderend en inspirerend zijn ook de vele excursies in het gebied van de mythologie, de kunst en vooral de literatuur. (GA 58/59)

inkijkexemplaar: bekijken
bestellen:
overige informatie:
  • 1e druk (2013) |
  • gebonden |
  • 13x20,5 |
  • 250 blz |
  • ISBN: 9789060385722
recensie

Metamorfosen van de ziel is een verzameling lezingen die Steiner voor een groot publiek hield. Hoewel iedere lezing op zichzelf staat, zijn ze toch duidelijk bouwstenen van hetzelfde intellectuele construct. Iedere lezing bespreekt een bepaald onderdeel of een bepaalde invalshoek van Steiners antropologie. Aan de hand van kenmerkende emoties (de toorn) of verlangens (naar waarheid of eerbied) brengt Steiner het innerlijke leven van de menselijke ziel in kaart. Zijn omschrijving van de innerlijke roerselen van de ziel tracht niet enkel te beschrijven, maar beoogt door middel van een goed begrip ervan het potentieel van de mens ook ten volle te benutten. Zo zal Steiner uiteindelijk de stap zetten naar een eigen pedagogie.
Het komt er volgens Steiner op aan om de verschillende dimensies van de menselijke ziel zo op elkaar af te stemmen dat het pad naar zelfontwikkeling open ligt. Opvallend is dat Steiner hierbij niet alleen oog heeft voor de mindere kenmerken van de menselijke natuur, zoals egoïsme, maar deze zelf een belangrijke, zo niet beslissende rol toebedeelt in de zelfontwikkeling van de mens. Zo ontwikkelt hij een holistische benadering van de mens, waarbij hij niets beoogt te verdringen of te negeren, maar de mens zoals hij is tot volle ontwikkeling wil brengen.
Intrigerend aan Steiners lezingen is hoe zij helemaal geen intellectuele hypotheses lijken te zijn, maar eerder vaststellingen van een begenadigd waarnemer van het menselijke gedrag. Alle stellingen die hij aandraagt, zijn doordrongen van een zodanige authenticiteit dat ze eerder getuigenissen lijken dan mogelijke verklaringen. Daarnaast verweeft Steiner zijn inzichten met die van verschillende groten uit de filosofische en literaire geschiedenis. Hij citeert rijkelijk uit de werken van Goethe, Schopenhauer en Nietzsche, alsook de Griekse tragedieschrijvers, zoals Aeschylus.
Metamorfosen van de ziel is geen gemakkelijk boek. De schrijfstijl is compact en veel van de begrippen die Steiner als vanzelfsprekend beschouwt, zijn dit al lang niet meer voor ons. Om erdoorheen te raken is enige bereidwilligheid nodig. In haar nawoord stelt Ineke van der Duyn Schouten dat het boek ‘meer geduld en een langere adem’ van zijn lezer vraagt ‘dan hij waarschijnlijk gewend is’. Toch is Metamorfosen van de ziel de moeite meer dan waard. Ook al is de antroposofie in onmin geraakt en zijn een meerderheid van Steiners pedagogische inzichten achterhaald, toch weet het boek het denken over onderwijs nog altijd een spiegel voor te houden en uit te dagen om na te denken over wat mens-zijn kan betekenen.Reacties